Construction Company

Ein pobl

Geraint Elfyn Jones - Cyfarwyddwr a Cyfreithiwr

Mae Geraint Jones yn Gymro Cymraeg ac ef yw Pennaeth y cwmni. Daeth yn gyfreithiwr yn 1977 ar ôl hyfforddiant gyda dau gwmni yng Nghaerdydd. Symudodd yn 1979 i’r Canolbarth i ddelio â chyfraith sifil a throseddol ac yna symudodd i’r Amwythig yn 1988 i fod yn bartner mewn cwmni yno gan arwain gwaith llys. Mae'n gweithio hyd a lled Cymru a Lloegr mewn achosion, ac ar achlys ar achosion tramor. Bu’n aelod o banel damweiniau (personal injury panel and accident line committee). Mae e’n cadeirio pwyllgor cyfreithwyr ar alwad ac yn aelod o bwyllgor Cymru o gymdeithas y gyfraith. Yn 1994 dychwelodd i’r canolbarth gan uno dau gwmni yn Llandrindod a Drenewydd ac ennill cymhwyster fel eiriolwr â hawliau uwch yn llysoedd y goron. Mae ef hefyd yn ymdrin ag ewyllysiau, stadau a threth.

Llyr ap Dafydd – Cyfarwyddwr a Cyfreithiwr

Bu Llyr yn astudio at ei radd ym Mhrifysgol Aberystwyth a Choleg y Gyfraith yng Nghaer. Dechreuodd hyfforddiant gyda Geriant Jones a’i gwmni yn 1996, ac ar ol dod yn gyfreithiwr arhosodd gyda’r cwmni fel pennaeth yr adran deuluol a materion sifil. Mae'n aelod cyflawn o ‘Resolution’ a chymdeithas cyfraith deuluol Cymru. Mae Llyr yn hapus i ymdrin a’i waith yn ddwyieithog.

Owain Jones – Cyfarwyddwr a Cyfreithiwr

Prif ddiddordeb Owain Jones yw gwaith troseddol ac wedi ennill ei gwymhwyster fel cyfreithiwr aeth ymlaen i hyfforddi a chael ei dderbyn fel aelod a’r panel ar alwad. Yn 2005 cafodd brofiad ysgytwar yn ymweld a charcharorion yn Uganda a Kenya. Bu’n cynrthwyo yn ystod ei ymweliad gyda materion hawliau dynol, yn ymwchilio i’r gyfraith mewn nifer o achosion a gyda thim o bobl ifanc yn dadlau dros newidiadau yn y modd roedd y gyfraith yn cael ei gweithredu. Gwnaeth hyn argraff ar Owain a chadarnhau ei awydd i fod yn gyfreithiwr er mwyn helpu’r anghenys. Cafodd radd mewn gyfraith a gwleidyddiaeth ym mhrif ysgol Aberystwyth cyn mynd i goleg y gyfraith yng Nghaer. Ei nod yn y pen draw yw ennill hawliau uwch yn Eiriolaeth.Cassie Price - Cyfreithiwr Cynorthwyol, Llandrindod

Astudiodd Cassie Jenkins ym Mhrifysgol Caerdydd gan dderbyn anrhydedd yn y gyfraith a chymdeithaseg, a derbyniodd gymeradwyaeth ym Mhrifysgol Abersytwyth wrth astudio cwrs ymarferol y gyfraith. Dechreudodd ei hyfforddiant gyda Geraint Jones a'i gwmni ym mis Mawrth 2009, ac mae bellach yn gyfraithwraig.  Mae ganddi brofiad o weithio gyda stadau ac ewyllysiau, prynu a gwerthu tir a thai, ac mae wedi derbyn tystysgrif i gynghori yn swyddfeydd yr heddlu, a disgwyliwn ei derbyn fel aelod cyflawn o’r panel. Mae Cassie wedi byw yng Nghymru trwy gydol eu hoes ac yn siarad Cymraeg yn rhugl.


Cymorth Cyfreithiol

Mae Geraint Jones a’i gwmni yn awyddus i barhau i gynorthwyo pobl sydd angen cymorth cyfreithiol mewn gwaith troseddol, a theuluol. Mae gennym statws arbennigol sydd yn golygu bod gennym hawl i gynghori ar rychwant helaeth o faterion eraill.

© Copyright 2009 Geraint Jones & Co - Llandrindod Wells: 01597 822 244 - Newtown: 01686 627 935 | InSynch Training and Marketing