Construction Company

Ein pobl

Geraint Elfyn Jones - Cyfarwyddwr a Cyfreithiwr

Mae Geraint Jones yn Gymro Cymraeg ac ef yw Pennaeth y cwmni. Daeth yn gyfreithiwr yn 1977 ar ôl hyfforddiant gyda dau gwmni yng Nghaerdydd. Symudodd yn 1979 i’r Canolbarth i ddelio â chyfraith sifil a throseddol ac yna symudodd i’r Amwythig yn 1988 i fod yn bartner mewn cwmni yno gan arwain gwaith llys. Mae'n gweithio hyd a lled Cymru a Lloegr mewn achosion, ac ar achlys ar achosion tramor. Bu’n aelod o banel damweiniau (personal injury panel and accident line committee). Mae e’n cadeirio pwyllgor cyfreithwyr ar alwad ac yn aelod o bwyllgor Cymru o gymdeithas y gyfraith. Yn 1994 dychwelodd i’r canolbarth gan uno dau gwmni yn Llandrindod a Drenewydd ac ennill cymhwyster fel eiriolwr â hawliau uwch yn llysoedd y goron. Mae ef hefyd yn ymdrin ag ewyllysiau, stadau a threth.

Llyr ap Dafydd – Cyfarwyddwr a Cyfreithiwr

Bu Llyr yn astudio at ei radd ym Mhrifysgol Aberystwyth a Choleg y Gyfraith yng Nghaer. Dechreuodd hyfforddiant gyda Geriant Jones a’i gwmni yn 1996, ac ar ol dod yn gyfreithiwr arhosodd gyda’r cwmni fel pennaeth yr adran deuluol a materion sifil. Mae'n aelod cyflawn o ‘Resolution’ a chymdeithas cyfraith deuluol Cymru. Mae Llyr yn hapus i ymdrin a’i waith yn ddwyieithog.

Owain Jones – Cyfarwyddwr a Cyfreithiwr

Prif ddiddordeb Owain Jones yw gwaith troseddol ac wedi ennill ei gwymhwyster fel cyfreithiwr aeth ymlaen i hyfforddi a chael ei dderbyn fel aelod a’r panel ar alwad. Yn 2005 cafodd brofiad ysgytwar yn ymweld a charcharorion yn Uganda a Kenya. Bu’n cynrthwyo yn ystod ei ymweliad gyda materion hawliau dynol, yn ymwchilio i’r gyfraith mewn nifer o achosion a gyda thim o bobl ifanc yn dadlau dros newidiadau yn y modd roedd y gyfraith yn cael ei gweithredu. Gwnaeth hyn argraff ar Owain a chadarnhau ei awydd i fod yn gyfreithiwr er mwyn helpu’r anghenys. Cafodd radd mewn gyfraith a gwleidyddiaeth ym mhrif ysgol Aberystwyth cyn mynd i goleg y gyfraith yng Nghaer. Ei nod yn y pen draw yw ennill hawliau uwch yn Eiriolaeth.Cassie Jenkins - Cyfreithiwr Cynorthwyol, Llandrindod

Astudiodd Cassie Jenkins ym Mhrifysgol Caerdydd gan dderbyn anrhydedd yn y gyfraith a chymdeithaseg, a derbyniodd gymeradwyaeth ym Mhrifysgol Abersytwyth wrth astudio cwrs ymarferol y gyfraith. Dechreudodd ei hyfforddiant gyda Geraint Jones a'i gwmni ym mis Mawrth 2009, ac mae bellach yn gyfraithwraig.  Mae ganddi brofiad o weithio gyda stadau ac ewyllysiau, prynu a gwerthu tir a thai, ac mae wedi derbyn tystysgrif i gynghori yn swyddfeydd yr heddlu, a disgwyliwn ei derbyn fel aelod cyflawn o’r panel. Mae Cassie wedi byw yng Nghymru trwy gydol eu hoes ac yn siarad Cymraeg yn rhugl.

Lorraine Hill - Y Drenewydd

Mae Lorraine wedi gweithio yn y gyfraith ers 1980 ac am gyfnod buodd yn ysgrifenyddes i’r Pennaeth. Yn y blynyddoedd diwethaf cydnabyddwyd ei phrofiad a’i sgiliau ac mae bellach yn ymgymryd a phob agwedd o drosglwyddo (prynnu a gwerthu tai a thir) o dan orchwyliaeth y Pennaeth.


Cymorth Cyfreithiol

Mae Geraint Jones a’i gwmni yn awyddus i barhau i gynorthwyo pobl sydd angen cymorth cyfreithiol mewn gwaith troseddol, a theuluol. Mae gennym statws arbennigol sydd yn golygu bod gennym hawl i gynghori ar rychwant helaeth o faterion eraill.

© Copyright 2009 Geraint Jones & Co - Llandrindod Wells: 01597 822 244 - Newtown: 01686 627 935 | InSynch Training and Marketing